Normativa

NORMATIVA

Per tal de garantir el millor dels ambients que afavoreixi un clima de treball i estudi en harmonia ens disposem a oferir-vos les normes que creiem exigibles al llarg del curs són:

 • Entrades i sortides

Els alumnes de l’ESO entraran i sortiran per la porta situada al carrer   Àngel Guimerà . Aquesta porta romandrà oberta des de les 7:50 fins les 8:05. Els alumnes que arribin més tard hauran d’entrar per l’altra porta i dirigir-se a consergeria.

Sempre que l’alumne hagi de sortir del centre en horari escolar , la família haurà d’haver informat prèviament al seu tutor per escrit a través de l’agenda o la plataforma.

Si l’alumne hagués de sortir per alguna causa sobtada com una indisposició el centre es posarà en contacte amb la família.

 • Higiene i conservació

Es requereix vestir adientment per l’assistència a classe. Mai es portaran gorres, ulleres de sol o roba amb frases  o imatges impreses que alterin la bona convivència i que siguin ofensives pels altres.

És obligatori l’ús del xandall de l’escola a les classes d’educació física i l’ús de les dutxes després de les activitats esportives d’aquestes classes.

La pulcritud personal és bàsica per millorar la convivència. No es permetrà guixar-se la pell amb retoladors, bolígrafs, etc.

No està permès menjar xiclets en cap de les dependències del centre.

No es llençaran papers, restes de menjar o estris malmesos al terra. Cal utilitzar correctament les papereres de reciclatge que hi ha al centre.

Cal tenir especial cura als lavabos.

No es cridarà ni correrà pels passadissos, escales i altres dependències interiors del centre.

S’ha de respectar el material escolar i totes les dependències del centre. L’alumne serà responsable dels desperfectes que ocasioni.

 • Puntualitat

Els alumnes que, sense justificació, arribin tard,no podran  entrar a classe fins l’hora següent, si bé no quedaran exempts de les activitats i propostes fetes pel professor/a d’aquesta classe. S’informarà a la família del retard i l’acumulació de 5 faltes de puntualitat es sancionarà fins i tot amb un dia d’exclusió de classes i la realització d’un treball extraordinari que es puntuarà acadèmicament. Els justificants sempre seran per escrit i s’entregaran al professor que estigui a l’aula i al tutor.

 • Canvis de classe

Els alumnes no poden sortir entre hores de classe, han de romandre dintre i mantenir un ordre. Si necessitessin fer-ho per algun motiu haurien de demanar permís al professor entrant i mai al sortint.

 • Assistència a classe

L’assistència és obligatòria. Les faltes han de justificar-se  al tutor/a per escrit a l’agenda o a través de la plataforma.

Les faltes d’assistència no justificades es comunicaran a la família i es sancionaran amb treballs extraordinaris que l’alumne/a farà en horari extraordinari.

 • Assistència a exàmens, sortides i activitats proposades.

Les sortides i diferents activitats proposades pel centre formen part del nostre projecte educatiu i, per tant, són sempre de caràcter obligatori. El fet de no participar-hi és motiu de sanció i afectarà a  l’avaluació  de l’alumne.

Els exàmens es faran sempre en una data concretada de manera que és obligatori respectar aquesta data. Només es modificarà aquesta data per causa major com malaltia justificada mèdicament o després d’una valoració de la situació pel claustre de professors.

 • Pati

En hores del pati l’alumnat no pot sortir del recinte i no poden quedar-se a les classes, ni als passadissos ni a les escales.

S’han de respectar els torns d’utilització de les pistes.

No es pot entrar ni menjar ni beure a la pista.

Les pilotes de cuir estan permeses només a la pista.

S’han de respectar les indicacions del professors de guàrdia dels patis

No es poden tirar papers ni restes de menjars a terra. Cal utilitzar les papereres de reciclatge.

No es poden realitzar jocs que posin en perill la integritat física dels companys.

L’ alumne que no respecti aquesta normativa perdrà el dret d’esbarjo i dedicarà aquest temps a fer treballs de reflexió.

 • Mòbils i altres aparells electrònics

No es poden utilitzar mòbils en tot l’espai i temps escolar, exceptuant aquells casos en que el professor ho requereixi per realitzar alguna activitat. L’alumnat que porti mòbil l’ha de desconnectar i guardar l’aparell a la motxilla o a la guixeta. Mai podrà portar l’aparell a sobre.

En cas de no complir aquesta norma el professor retindrà l’aparell i no el retornarà als pares fins 24 hores més tard.

En cas de reincidir en l’ incompliment d’aquesta norma es retindrà el mòbil 72 hores .

L’escola no es farà mai responsable de la pèrdua o sostracció d’aquests aparells tot i que vetllarà perquè això no passi.

 • A l’aula

Cap alumne pot destorbar el bon funcionament de les classes. Qualsevol actitud que alteri  l’ambient d’estudi i atenció serà sancionat pel professor que estigui a l’aula comunicant aquest fet per escrit a la família. La reiteració d’aquest mal comportament suposarà l’acció de tutors, cap d’estudis i família per tal de garantir la convivència i l’aprenentatge a les aules.

No es faltarà mai al respecte als professors ni companys, utilitzant sempre un llenguatge i  to de veu adient.

S’ha de mantenir l’aula neta i en ordre.

L’alumne portarà sempre el material que se li hagi requerit.

L’alumne ha de portar els deures fets  i en cas contrari veurà afectat els seus resultats acadèmics.

No es pot menjar ni beure en hores de classe.

No es pot sortir al lavabo en hores de classe, excepte en aquelles ocasions en les que el professor ho permeti.

 • En general

L’alumne mostrarà respecte cap a tota la comunitat educativa i per tant en cap cas es permetrà cap ofensa ni verbal ni física dirigida a algun membre d’aquesta comunitat: alumnes, professors i personal no docent del centre.

S’ha de conservar en bon estat l’agenda escolar. És una eina d’intercanvi d’informació entre les famílies i l’escola. En cap cas és una agenda únicament personal. L’alumne que no compleixi aquesta premissa haurà de comprar una nova agenda.

Segons la normativa vigent no es pot fumar a l’escola ni en un entorn de 50 metres.

 • Ordinadors

Només es farà ús de l’ordinador o de la tablet en presència d’un professor a l’aula.

Els alumnes no podran fer servir l’ordinador per una altra tasca que no sigui l’encomanada pel professor/a. No fer un ús adequat d’aquesta eina suposarà baixar la nota d’actitud de l’alumne/a i per tant es veurà afectada la seva avaluació.

Cal tenir present tan a l’escola com a casa que l’ordinador ha de ser pels alumnes una eina de treball.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies