L'EQUIP DOCENT

 

 

 

 

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

EQUIP DIRECTIU DE TITULARITAT

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Administradora

Directora Pedagògica

Patró Fundació Educativa

Patró Fundació Educativa

ÒRGANS DE GOVERN I DE DRECCIÓ

La institució titular de l’escola és la Fundació Educativa Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

Administradora

És responsable de la gestió econòmica de l’escola, i exerceix les seves funcions en dependència directa de la titularitat del centre i participa en les reunions de l’equip directiu.

Directora

Dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques dels diferents sectors de l’escola, sense perjudici de les competències reservades al/a la titular i al consell escolar del centre.

Sotsdirectora

La sotsdirectora exercita les funcions de la directora que, per delegació, hagi rebut de la mateixa.

Cap d'estudis EI i EP

El/la cap d’estudis és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa corresponent.

Cap d'estudis ESO

El/la cap d’estudis és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa corresponent.

Coordinadora d'educació en valors i competència espiritual (EVICE)

Respon de la promoció i animació dels valors a l’escola i de l’educació en la competència espiritual en fidelitat amb el seu caràcter propi

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

El/la coordinador/a de cicle i el cap de Departament és el mestre que col·labora amb el cap d’estudis en la realització de la tasca educativa de l’equip de mestres de cada un dels cicles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.

Ed. Infantil

Ed. Primària - Cicle Inicial

Ed. Primària - Cicle Mitjà

Ed. Primària - Cicle Superior

Cap de Departament de Llengües

Cap de Departament de Ciències

Cap de Departament d'Expressió

EQUIP DIRECTIU

És l’òrgan col·legiat que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola.  Col·labora amb el/la equip directiu de titularitat i el director en la direcció, l’organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

Directora Pedagògica

Subdirectora

Cap d'estudis d'EI i EP

Cap d'estudis d'ESO

Coordinadora EVICE

CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat del personal docent de l’escola. 

Els/les mestres i els/les professors/es són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, orienten llur acció docent amb vista a la formació integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el projecte educatiu del centre, i comparteixen la responsabilitat global de la tasca educativa de l’escola juntament amb els altres estaments de la Comunitat Educativa. 

Els tutors de curs són el responsables de vetllar per l’aplicació del projecte educatiu en l’acció docent i educativa adreçada a un grup d’alumnes i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i de seguir dia a dia llur procés d’aprenentatge i maduració personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d’estudis o d’entrada al món del treball. 

Passeig Santa Bàrbara, 1, Bis
17300 Blanes
Tel. 972333087
cordemaria@cordemariablanes.cat

www.cordemariablanes.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Blanes

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Blanes 41.679763, 2.795280

Segueix-nos a: